หน้าหลัก 5 EGG POS Backoffice 5 การเข้าสู่ระบบ (Sign In)

การเข้าสู่ระบบ (Sign In)

30 เม.ย. 2021

การเข้าสู่ระบบ (Login)

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ URL: https://cms.eggsmartpos.com/login

2. ใส่ Username และ Password ที่ต้องการเข้าสู่ระบบแล้วกดปุ่ม “Sign In”

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?