หน้าหลัก 5 EGG POS Backoffice 5 การออกจากระบบ (Sign Out)

การออกจากระบบ (Sign Out)

30 เม.ย. 2021

 การออกจากระบบ (Sign Out)

1. กดบริเวณที่ชื่อของ Admin มุมบนด้านขวา 

2. แล้วกดปุ่ม “Sign out” เพื่อออกจากระบบ

 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?