หน้าหลัก 5 EGG SMS 5 การส่งข้อความเฉพาะบุคคลจำนวนมาก (Personalized Bulk SMS)

การส่งข้อความเฉพาะบุคคลจำนวนมาก (Personalized Bulk SMS)

28 พ.ค. 2021

การส่งข้อความเฉพาะบุคคลจำนวนมาก (Personalized Bulk SMS) คือการส่งข้อความที่มีการใส่ข้อความส่วนบุคคลไปในเนื้อหาที่ส่ง ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขสมาชิก หรืออื่นๆ

วิธีการส่งข้อความเฉพาะบุคคลจำนวนมาก

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ URL: https://sms-portal.eggdigital.com/login/
  2. ใส่ USERNAME และ PASSWORD ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ แล้วกดปุ่ม ‘LOG IN’

3. กดปุ่มเมนู ‘Communicate’ ตรงมุมบนสุด ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

4. เข้ามาสู่หน้าเมนู Communicate ให้กดปุ่ม ‘CREATE BROADCAST’ เพื่อเตรียมการส่ง SMS

5. วิธีการสร้างไฟล์ข้อมูล เพื่อใช้ในการส่ง SMS ที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเนื้อหาที่ส่ง

5.1 ตัวอย่างข้อความในการส่ง SMS ที่ต้องการระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขสมาชิก หรืออื่นๆ

5.2 ตัวอย่างการสร้างไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการส่ง SMS ประกอบไปด้วย

  • เบอร์โทรศัพท์
  • ชื่อลูกค้า
  • หมายเลขสมาชิก
  • คะแนน

  1. ในหน้า CREATE BROADCAST กรณีส่งข้อความที่ต้องการหนึ่งข้อความไปยังหมายเลขหรือเบอร์โทรศัพท์ครั้งละมากๆ พร้อมระบุข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเข้าสู่ขั้นตอน IMPORT DATA ดังนี้

6.1 กดปุ่ม ‘IMPORT DATA’ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคล

6.2 กดปุ่ม ‘UPLOAD FILE’ เพื่อเลือกไฟล์หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการอัพโหลด

6.3 เลือกไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการอัพโหลด แล้วทำการอัพโหลดไฟล์

6.4 หลังจากอัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว จะปรากฎหน้าแสดงรายละเอียดของไฟล์ที่อัพโหลดเข้าไป มีดังนี้

SKIP ROWS : เป็นการเลื่อนแถวที่คุณต้องการจะข้ามไป อาจเป็นเพราะข้อมูลนั้นคุณไม่ต้องการอัพโหลด

File Column : แสดงชื่อคอลัมน์ในไฟล์ข้อมูล

File Preview : แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ เช่น 

Destination : ข้อมูลในแถวของ Mobile No ให้เลือกเป็น ‘Number’ 

                        ข้อมูลในแถวอื่นๆ ให้ปล่อยว่างไว้

Options : ให้เลือกรหัสประเทศ (จำเป็นและสำคัญมาก) เช่น ประเทศไทย ให้เลือกเป็น ‘Thailand (66)’

6.5 กดปุ่ม ‘UPLOAD’ เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคล

6.6 ไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว

  1. กรอกรายละเอียดในหน้า CREATE BROADCAST (กรณีส่งข้อความที่ต้องการหนึ่งข้อความไปยังหมายเลขหรือเบอร์โทรศัพท์ครั้งละมากๆ และระบุแยกข้อมูลส่วนบุคคล)

7.1 To : อัพโหลดไฟล์ตามขั้นตอนข้างต้นมารอไว้เรียบร้อยแล้ว

7.2 From : คือใส่ชื่อผู้ส่งที่ต้องการส่ง SMS ซึ่งคุณสามารถเพิ่มชื่อผู้ส่งใหม่ได้ โดยพิมพ์ชื่อผู้ส่งใหม่ลงในช่องใส่ข้อความ แล้วกด ‘Add’ เพื่อจบขั้นตอนการเพิ่มชื่อผู้ส่งใหม่

7.3 Content : ใส่ข้อความที่คุณต้องการส่ง SMS

7.4 เลือกข้อความส่วนบุคคลที่ต้องการระบุ ให้ตรงกับที่ทำไว้ในไฟล์ Column

7.5 กดที่เครื่องหมาย ‘ {  } ’ เพื่อเลือกหัวข้อให้ครบทุก Column

7.6 Scheduling Options : ตัวเลือกในการตั้งเวลาในการส่ง SMS

7.7 Communication Start : เลือกวันและเวลาที่ต้องการตั้งส่ง SMS

7.8 Enter Broadcast Name : ใส่ชื่อหัวข้อเรื่องในการส่ง SMS

7.9 เมื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดครบแล้ว ให้กดปุ่ม ‘CONTINUE TO PREVIEW’ เพื่อตรวจสอบข้อความ

8. เมื่อทำการตรวจสอบข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ‘LAUNCH’ เพื่อทำการส่งข้อความไปตามวันและเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้

9. เมื่อกดปุ่ม ‘LAUNCH’ แล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้า Communicate ซึ่งจะแสดงผลให้เห็นข้อมูลและรายละเอียด กำหนดการตั้งวันเวลาส่ง SMS ที่ได้กำหนดเอาไว้ ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อความแบบครั้งละหมายเลข

10. แสดงผลข้อความ SMS ที่ได้รับ บนหน้าจอมือถือ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?