หน้าหลัก 5 EGG SMS 5 การส่งข้อความแบบครั้งละหมายเลข (Single SMS)

การส่งข้อความแบบครั้งละหมายเลข (Single SMS)

24 พ.ค. 2021

การส่งข้อความแบบครั้งละหมายเลข (Single SMS) คือการส่งข้อความที่ต้องการส่งไปยังหมายเลข หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุเพียงหมายเลขเดียว

วิธีการส่งข้อความแบบครั้งละหมายเลข

1. เข้าสู่เว็บไซต์ URL: https://sms-portal.eggdigital.com/login/

2. ใส่ USERNAME และ PASSWORD ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ แล้วกดปุ่ม ‘LOG IN’

3. กดปุ่มเมนู ‘Communicate’ ตรงมุมบนสุด ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

4. เข้ามาสู่หน้าเมนู Communicate ให้กดปุ่ม ‘CREATE BROADCAST’ เพื่อเตรียมการส่ง SMS

  1. กรอกรายละเอียดในหน้า CREATE BROADCAST กรณีส่งข้อความครั้งละ 1 หมายเลข

5.1 To : ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่ง SMS โดยต้องใส่ในรูปแบบที่มีรหัสประเทศ ‘66’ นำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือรูปแบบของรหัสประเทศเท่านั้น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 0898888888 ก็ให้ใส่เป็น 66898888888

5.2 From : คือใส่ชื่อผู้ส่งที่ต้องการส่ง SMS ซึ่งคุณสามารถเพิ่มชื่อผู้ส่งใหม่ได้ โดยพิมพ์ชื่อผู้ส่งใหม่ลงในช่องใส่ข้อความ แล้วกด ‘Add’ เพื่อจบขั้นตอนการเพิ่มชื่อผู้ส่งใหม่

5.3 Content : ใส่ข้อความที่คุณต้องการส่ง SMS

5.4 Scheduling Options : ตัวเลือกในการตั้งเวลาในการส่ง SMS

5.5 Communication Start : เลือกวันและเวลาที่ต้องการตั้งส่ง SMS

5.6 Enter Broadcast Name : ใส่ชื่อหัวข้อเรื่องในการส่ง SMS

5.7 เมื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดครบแล้ว ให้กดปุ่ม ‘CONTINUE TO PREVIEW’ เพื่อตรวจสอบข้อความ

6. เมื่อทำการตรวจสอบข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ‘LAUNCH’ เพื่อทำการส่งข้อความไปตามวันและเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้

7. เมื่อกดปุ่ม ‘LAUNCH’ แล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้า Communicate ซึ่งจะแสดงผลให้เห็นข้อมูลและรายละเอียด กำหนดการตั้งวันเวลาส่ง SMS ที่ได้กำหนดเอาไว้ ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งส่งข้อความแบบครั้งละหมายเลข

8. แสดงผลข้อความ SMS ที่ได้รับ บนหน้าจอมือถือ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?