หน้าหลัก 5 EGG SMS 5 การส่งข้อความแบบจำนวนมาก (Bulk SMS)

การส่งข้อความแบบจำนวนมาก (Bulk SMS)

27 พ.ค. 2021

การส่งข้อความแบบจำนวนมาก (Bulk SMS) คือการส่งข้อความที่ต้องการหนึ่งข้อความไปยังหมายเลขหรือเบอร์โทรศัพท์ครั้งละมากๆ หรือมากกว่าหนึ่งเบอร์

วิธีการส่งข้อความแบบจำนวนมาก

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ URL: https://sms-portal.eggdigital.com/login/
  2. ใส่ USERNAME และ PASSWORD ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ แล้วกดปุ่ม ‘LOG IN’

3. กดปุ่มเมนู ‘Communicate’ ตรงมุมบนสุด ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

4. เข้ามาสู่หน้าเมนู Communicate ให้กดปุ่ม ‘CREATE BROADCAST’ เพื่อเตรียมการส่ง SMS

  1. ในหน้า CREATE BROADCAST กรณีส่งข้อความที่ต้องการหนึ่งข้อความไปยังหมายเลขหรือเบอร์โทรศัพท์ครั้งละมากๆ หรือมากกว่าหนึ่งเบอร์ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอน IMPORT DATA ดังนี้

5.1 กดปุ่ม ‘IMPORT DATA’ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

5.2 จากนั้น กดปุ่ม ‘UPLOAD FILE’ เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการอัพโหลด

5.3 เลือกไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการอัพโหลด แล้วทำการอัพโหลดไฟล์

5.4 หลังจากอัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว จะปรากฎหน้าแสดงรายละเอียดของไฟล์ที่อัพโหลดเข้าไป มีดังนี้

SKIP ROWS : เป็นการเลื่อนแถวที่คุณต้องการจะข้ามไป อาจเป็นเพราะข้อมูลนั้นคุณไม่ต้องการอัพโหลด

File Column : แสดงชื่อคอลัมน์ในไฟล์ข้อมูล

File Preview : แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์

Destination : ให้เลือกเป็น ‘Number’

Options : ให้เลือกรหัสประเทศ (จำเป็นและสำคัญมาก) เช่น ประเทศไทย ให้เลือกเป็น ‘Thailand (66)’

5.5 กดปุ่ม ‘UPLOAD’ เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

5.6 ไฟล์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ได้ถูกอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว

  1. กรอกรายละเอียดในหน้า CREATE BROADCAST (กรณีส่งข้อความที่ต้องการหนึ่งข้อความไปยังหมายเลขหรือเบอร์โทรศัพท์ครั้งละมากๆ หรือมากกว่าหนึ่งเบอร์)

6.1 To : อัพโหลดไฟล์ตามขั้นตอนข้างต้นมารอไว้เรียบร้อยแล้ว

6.2 From : คือใส่ชื่อผู้ส่งที่ต้องการส่ง SMS ซึ่งคุณสามารถเพิ่มชื่อผู้ส่งใหม่ได้ โดยพิมพ์ชื่อผู้ส่งใหม่ลงในช่องใส่ข้อความ แล้วกด ‘Add’ เพื่อจบขั้นตอนการเพิ่มชื่อผู้ส่งใหม่

6.3 Content : ใส่ข้อความที่คุณต้องการส่ง SMS

6.4 Scheduling Options : ตัวเลือกในการตั้งเวลาในการส่ง SMS

6.5 Communication Start : เลือกวันและเวลาที่ต้องการตั้งส่ง SMS

6.6 Enter Broadcast Name : ใส่ชื่อหัวข้อเรื่องในการส่ง SMS

6.7 เมื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดครบแล้ว ให้กดปุ่ม ‘CONTINUE TO PREVIEW’ เพื่อตรวจสอบข้อความ

7. เมื่อทำการตรวจสอบข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ‘LAUNCH’ เพื่อทำการส่งข้อความไปตามวันและเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้

8. เมื่อกดปุ่ม ‘LAUNCH’ แล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้า Communicate ซึ่งจะแสดงผลให้เห็นข้อมูลและรายละเอียด กำหนดการตั้งวันเวลาส่ง SMS ที่ได้กำหนดเอาไว้ ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อความแบบครั้งละหมายเลข

9. แสดงผลข้อความ SMS ที่ได้รับ บนหน้าจอมือถือ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?