หน้าหลัก 5 EGG SMS 5 การส่งข้อความโดยระบบ (API and OTP SMS)

การส่งข้อความโดยระบบ (API and OTP SMS)

28 พ.ค. 2021

การส่งข้อความโดยระบบ (API and OTP SMS) คือการส่ง SMS โดยเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง ระบบปฏิบัติการไลบรารี หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ เปิดให้โปรแกรมอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้น สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกันกับระบบส่ง SMS ได้

ประเภทของการส่ง SMS โดยระบบ

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ API  และ แบบ OTP

1. การเชื่อมต่อแบบ API (Application Programming Interface)
คือการส่ง SMS ด้วยระบบ ซึ่งเป็นการระบุข้อความที่ต้องการส่งโดยอัตโนมัติ

2. การเชื่อมต่อแบบ OTP (One Time Password)
คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบของเราสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?