หน้าหลัก 5 EGG SMS 5 รายงานการส่งข้อความ (SMS Report)

รายงานการส่งข้อความ (SMS Report)

31 พ.ค. 2021

รายงานการส่งข้อความ (SMS Report) คือการดึงรายงานหรือผลลัพธ์การส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ หลังจากที่ข้อความถูกส่งออกแล้ว

วิธีการดึงรายงานการส่งข้อความ

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ URL: https://sms-portal.eggdigital.com/login/
  2. ใส่ USERNAME และ PASSWORD ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ แล้วกดปุ่ม ‘LOG IN’

3. กดเลือกเมนู ‘Report’ ที่แถบด้านบนสุด

4. เข้ามาสู่หน้าเมนู Report ให้กดปุ่ม ‘Create Report’ เพื่อทำการสร้าง Report

5. เข้ามาสู่หน้าการสร้าง Report ใส่ชื่อหรือรายละเอียดของ Report ที่ต้องการสร้าง

  1. เลื่อนลงมาที่ด้านล่าง แล้วกดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการสร้าง Report

6.1 ในกรณีนี้ ต้องการสร้าง Report รายเดือน ให้กดเลือก ‘Last month’

7. เมื่อทำการตรวจสอบ ช่วงเวลาที่ต้องการสร้าง Report เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ‘CREATE REPORT’ เพื่อทำการสร้าง Report ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้

  1. เมื่อกดปุ่ม ‘CREATE REPORT’ แล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้า REPORT ซึ่งจะแสดงให้เห็น Report ที่สร้างขึ้นใหม่

8.1 กด Download ข้อมูลที่เครื่องหมายทางด้านขวามือ

9. เมื่อกด Download ข้อมูลแล้ว จะได้รับไฟล์ข้อมูล Report เป็นไฟล์ EXCEL

สถานะและการแสดงรหัสความผิดพลาด (Status and Error Codes)

General Status Codes

PENDING (group id: 1) – general status codes

The message has been processed and sent to the next instance, i.e., a mobile operator.

Id   Status
3 PENDING_WAITING_DELIVERY
Message has been processed and sent to the next instance, i.e., a mobile operator with request
acknowledgment from their platform. The delivery report has not yet been received and is awaited, so the
status is still pending.
7 PENDING_ENROUTE
Message has been processed and sent to the next instance, i.e., mobile operator.
26 PENDING_ACCEPTED
Message has been accepted and processed, and it`s ready to be sent to the next instance, i.e., operator.

UNDELIVERABLE (group id: 2) – general status codes

The message has not been delivered.

Id   Status
4 UNDELIVERABLE_REJECTED_OPERATOR
Message has been sent to the operator, whereas the request was rejected, or a delivery report with
status REJECTED was reverted.
9 UNDELIVERABLE_NOT_DELIVERED
Message has been sent to the operator but has failed to deliver since a delivery report with
status UNDELIVERED was reverted from the operator.

DELIVERED (group id: 3) – general status codes

The message has been successfully processed and delivered.

Id   Status
2 DELIVERED_TO_OPERATOR
Message has been successfully sent and delivered to the operator.
5 DELIVERED_TO_HANDSET
Message has been successfully processed and delivered to the recipient.

EXPIRED (group id: 4) – general status codes

The message has been sent and has either expired due to pending past its validity period (our platform default is 48 hours), or
the delivery report from the operator has reverted the expired as a final status.

Id   Status
15 EXPIRED_EXPIRED
Message was received and sent to the operator. However, it has been pending until the validity period has
expired or the operator returned EXPIRED status in the meantime.
29 EXPIRED_DLR_UNKNOWN
Message has been received and forwarded to the operator for delivery. However, the delivery report from
the operator has not been formatted correctly or has not been recognized as valid.

REJECTED (group id: 5) – general status codes

The message has been received but has either been rejected by Eggdigital or the operator has reverted REJECTED as final status.

Id   Status
6 REJECTED_NETWORK
Message has been received, but the network is either out of our coverage or is not set up on your account.
Your Account Manager can inform you about the coverage status or set up the network in question.
8 REJECTED_PREFIX_MISSING
Message has been received but has been rejected as the number is not recognized due to an incorrect
number prefix or number length. This information is different for each network and is regularly updated.
10 REJECTED_DND
Message has been received and rejected due to the user being subscribed to DND (Do Not Disturb)
services, disabling any service traffic to their number.
11 REJECTED_SOURCE
Your account is set to accept only registered sender IDs, and the sender ID defined in the request has not
been registered on your account.
12

REJECTED_NOT_ENOUGH_CREDITS

Your account is out of credits for further submission. Top up your account. For further assistance in
topping up or applying for an online account top-up service, you may contact your Account Manager.

13 REJECTED_SENDER
The sender ID has been blacklisted on your account via Eggdigital websites portals. Remove the blacklist
on your account or contact Support for further assistance.
14 REJECTED_DESTINATION
The destination number has been blacklisted either at the operator request or on your account via web
interface, please remove the blacklist on your account via Eggdigital web interfaceor contact Support for
more information.
17 REJECTED_PREPAID_PACKAGE_EXPIRED
Account credits are past their validity period. Top up your sub-account with credits to extend the validity
period.
18 REJECTED_DESTINATION_NOT_REGISTERED
Your account has been set up for submission only to a single number for testing purposes, contact your
Account Manager to remove the limitation.
19 REJECTED_ROUTE_NOT_AVAILABLE
Message has been received on the system. However, your account has not been set up to send messages,
i.e., no routes on your account are available for further submission. Your Account Manager will be able to
set up your account based on your preference.
20 REJECTED_FLOODING_FILTER
Message has been rejected due to an anti-flooding mechanism. By default, a single number can only
receive 20 varied messages and 6 identical messages per hour. If there is a requirement, the limitation can
be extended per account on request to your Account Manager.
21 REJECTED_SYSTEM_ERROR
The request has been rejected due to an expected system error. Retry the submission or contact our
technical support team for more details.
23 REJECTED_DUPLICATE_MESSAGE_ID
The request has been rejected due to a duplicate message ID specified in the submit request; the message
IDs should be a unique value. For more information, refer toSMSon the Eggdigital API Developer Hub.
24 REJECTED_INVALID_UDH
Message has been received and our system detected the message was formatted incorrectly because of
either an invalid ESM class parameter (fully featured binary message API method) or an inaccurate amount
of characters when using esmclass:64 (UDH). For more information, visit the articles below or contact our
Support team for clarification.
User Data Header
Concatenated SMS
25

REJECTED_MESSAGE_TOO_LONG

Message has been received, but the total message length is more than 25 parts or the message text exceeds
4000 bytes as per our system limitation.

51 MISSING_TO
The request has been received, however, the to parameter has not been set or it is empty, i.e., there must be
valid recipients to send the message.
52 REJECTED_DESTINATION
The request has been received, however, the destination is invalid—the number prefix is not correct as it
does not match a valid number prefix by any mobile operator. Number length is also taken into
consideration when verifying number validity.

General Error Codes

OK (group id: 0) – general error codes

The request has been completed successfully.

Id Permanent  Error
0 false

NO_ERROR

There is no error description provided. Mostly returned for successful delivery, or when
error code was not returned by the operator.

HANDSET_ERRORS(group id: 1) – general error codes

The request has not been completed due to handset related issues.

Id Permanent  Error
1 true

EC_UNKNOWN_SUBSCRIBER

The number does not exist or it has not been assigned to any active subscriber in the
operator’s user database.

5 false EC_UNIDENTIFIED_SUBSCRIBER
Unidentified Subscriber
6 false

EC_ABSENT_SUBSCRIBER_SM

The subscriber is detected unavailable as there was no paging response from the handset.
This is often due to the handset being switched off or low signal area. Applies to MAP
protocol version 3.

7 false

EC_UNKNOWN_EQUIPMENT

The mobile device has not been recognized by EIR (Equipment Identity Register)during
device verification on the MAP protocol level at operator’s infrastructure.

8 false

EC_ROAMING_NOT_ALLOWED

The subscriber is currently in roaming inanother country or other operator’s
infrastructure – roaming delivery is not guaranteed due to lack of roaming agreements
between many different operators.

9 true EC_ILLEGAL_SUBSCRIBER
Illegal Subscriber
11 true

EC_TELESERVICE_NOT_PROVISIONED

The subscriber’s mobile service has been suspended by the operator.

12 true

EC_ILLEGAL_EQUIPMENT

Illegal Equipment

13 false

EC_CALL_BARRED

Message is rejected due to barring of message service;blocking is set by operator or
subscriber for the number.

21 false EC_FACILITY_NOT_SUPPORTED
Facility Not Supported
27 false

EC_ABSENT_SUBSCRIBER

The subscriber is offline in the network, as confirmed by the handset’s paging response.
This is often due to the handset being switched off.

31 false EC_SUBSCRIBER_BUSY_FOR_MT_SMS
Subscriber Busy For Mt SMS
32 false EC_SM_DELIVERY_FAILURE
SM Delivery Failure
33 false EC_MESSAGE_WAITING_LIST_FULL
Message Waiting List Full
34 false EC_SYSTEM_FAILURE
System Failure
35 false EC_DATA_MISSING
Data Missing
36 false EC_UNEXPECTED_DATA_VALUE
Unexpected Data Value
255 false EC_UNKNOWN_ERROR
Unknown Error
256 false

EC_SM_DF_MEMORYCAPACITYEXCEEDED

There has been a mobile subscriber equipment error whereas the handset memory has
been exceeded.

257 false EC_SM_DF_EQUIPMENTPROTOCOLERROR
There has been a mobile subscriber equipment error.
258 false EC_SM_DF_EQUIPMENTNOTSM_EQUIPPED
There has been a mobile subscriber equipment error.
259 false

EC_SM_DF_UNKNOWNSERVICECENTRE

There has been a mobile subscriber equipment error.

260 false

EC_SM_DF_SC_CONGESTION

There has been a mobile subscriber equipment error.

261 false

EC_SM_DF_INVALIDSME_ADDRESS

There has been a mobile subscriber equipment error.

262 false EC_SM_DF_SUBSCRIBERNOTSC_SUBSCRIBER
There has been a mobile subscriber equipment error.
500 false

EC_PROVIDER_GENERAL_ERROR

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

502 false

EC_NO_RESPONSE

The message has been successfully processed and forwarded to the operator, but no
response was returned from the operator upon the message submit request, or such error
was reverted by the operator. The error also applies to similar errors on SS7 network
level.

503 false

EC_SERVICE_COMPLETION_FAILURE

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

504 false

EC_UNEXPECTED_RESPONSE_FROM_PEER

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

507 false

EC_MISTYPED_PARAMETER

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

508 false

EC_NOT_SUPPORTED_SERVICE

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

509 false

EC_DUPLICATED_INVOKE_ID

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1024 false

EC_OR_APPCONTEXTNOTSUPPORTED

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1025 false

EC_OR_INVALIDDESTINATIONREFERENCE

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1026 false

EC_OR_INVALIDORIGINATINGREFERENCE

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1027 false

EC_OR_ENCAPSULATEDAC_NOTSUPPORTED

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1028 false

EC_OR_TRANSPORTPROTECTIONNOTADEQUATE

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1029 false

EC_OR_NOREASONGIVEN

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1030 false

EC_OR_POTENTIALVERSIONINCOMPATIBILITY

General network protocol error caused by incompatible operator network protocol
versions or parameters between two network components.

1031 false

EC_OR_REMOTENODENOTREACHABLE

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1152 false

EC_NNR_NOTRANSLATIONFORANADDRESSOFSUCHNATURE

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1153 false EC_NNR_NOTRANSLATIONFORTHISSPECIFICADDRESS
No Translation For This Specific Address
1154 false

EC_NNR_SUBSYSTEMCONGESTION

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1155 false

EC_NNR_SUBSYSTEMFAILURE

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1156 false

EC_NNR_UNEQUIPPEDUSER

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1157 false

EC_NNR_MTPFAILURE

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1158 false

EC_NNR_NETWORKCONGESTION

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1159 false

EC_NNR_UNQUALIFIED

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1160 false

EC_NNR_ERRORINMESSAGETRANSPORTXUDT

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1161 false

EC_NNR_ERRORINLOCALPROCESSINGXUDT

Mobile subscriber wasnot reachable due to a network operator protocol error.

1162 false

EC_NNR_DESTINATIONCANNOTPERFORMREASSEMBLYXUDT

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1163 false

EC_NNR_SCCPFAILURE

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1164 false

EC_NNR_HOPCOUNTERVIOLATION

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1165 false

EC_NNR_SEGMENTATIONNOTSUPPORTED

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1166 false

EC_NNR_SEGMENTATIONFAILURE

Mobile subscriber was not reachable due to a network operator protocol error.

1281 false

EC_UA_USERSPECIFICREASON

Message was aborted by network peer because of a network protocol error.

1282 false

EC_UA_USERRESOURCELIMITATION

Message was aborted by network peer because of a network protocol error.

1283 false

EC_UA_RESOURCEUNAVAILABLE

Message was aborted by network peer because of a network protocol error.

1284 false

EC_UA_APPLICATIONPROCEDURECANCELLATION

Message was aborted by network peer because of a network protocol error.

1536 false

EC_PA_PROVIDERMALFUNCTION

Message was aborted due to other network protocol errors.

1537 false EC_PA_SUPPORTINGDIALOGORTRANSACTIONREALEASED
Message was aborted due to other network protocol errors.
1538 false

EC_PA_RESSOURCELIMITATION

Message was aborted due to other network protocol errors.

1539 false

EC_PA_MAINTENANCEACTIVITY

Message was aborted due to other network protocol errors.

1540 false

EC_PA_VERSIONINCOMPATIBILITY

Message was aborted due to other network protocol errors.

1541 false

EC_PA_ABNORMALMAPDIALOG

Message was aborted due to other network protocol errors.

1792 false

EC_NC_ABNORMALEVENTDETECTEDBYPEER

Message was aborted due to other network protocol errors.

1793 false

EC_NC_RESPONSEREJECTEDBYPEER

Message was aborted due to other network protocol errors.

1794 false EC_NC_ABNORMALEVENTRECEIVEDFROMPEER
Message was aborted due to other network protocol errors.
1795 false EC_NC_MESSAGECANNOTBEDELIVEREDTOPEER
Message was aborted due to other network protocol errors.
1796 false

EC_NC_PROVIDEROUTOFINVOKE

Message was aborted due to other network protocol errors.

USER_ERRORS(group id: 2) – general error codes

User error occurred.

Id Permanent  Error
2049 true EC_IMSI_BLACKLISTED
IMSI blacklisted
2052 true

EC_BLACKLISTED_DESTINATIONADDRESS

The destination number has been blacklisted either at the operator`s request or on your
account via the Eggdigital web interface – go to the Eggdigital web interface to remove
the blacklist on your account or contact Support for more information.

2053 true

EC_BLACKLISTED_SENDERADDRESS

The sender number has been blacklisted either at the operator request or on your account
via Eggdigital web portals – go to the Eggdigital web interface to remove the blacklist on
your account or contact Support for more information.

2053 true

EC_SOURCE_ADDRESS_BLACKLISTED

Source address is blacklisted on the Eggdigital account.

4096 true EC_INVALID_PDU_FORMAT
Invalid PDU Format
4099 true

EC_MONTHLY_LIMIT_REACHED

Your account monthly credit limit has been reached. For further financial assistance,
please contact your account manager.

4100 true

EC_MESSAGE_CANCELED

The request was received, but has not been sent to the next instance within its validity
period and has expired with the appropriate error code EC_MESSAGE_CANCELED, or
the same error code was reverted from the operator.

4101 true

EC_VALIDITYEXPIRED

The message was sent to the next instance and has notbeen delivered within the message
validity period, thus it has expired with the appropriate error code
EC_VALIDITYEXPIRED or the error code was reverted from the operator.

4102 true

EC_NOTSUBMITTEDTOSMPPCHANNEL

Inbound SM can not be transferred via SMPP due to the lack ofSMPP connectivity.

4103 true

EC_DESTINATION_FLOODING

Related to status REJECTED_FLOODING_FILTER, the message is rejected due to the
number of messages sent to a single number.

4104 true

EC_DESTINATION_TXT_FLOODING

Related to status REJECTED_FLOODING_FILTER, the message is rejected due to the
number of identical messages sent to a single number.

 

OPERATOR_ERRORS(group id: 3) – general error codes

The request has not been completed due to operator issues.

Id Permanent  Error
10 true EC_BEARER_SERVICE_NOT_PROVISIONED
Bearer Service Not Provisioned
20 false EC_SS_INCOMPATIBILITY
SS Incompatibility
51 true

EC_RESOURCE_LIMITATION

Indicates that invoked MAP operation could not be finished due to the network
congestion – this is an SS7 network congestion error on the MAP protocol level.

71 false EC_UNKNOWN_ALPHABET
Unknown Alphabet
501 false EC_INVALID_RESPONSE_RECEIVED
Invalid Response Received
2048 false EC_TIME_OUT
Time Out
2050 true

EC_DEST_ADDRESS_BLACKLISTED

The number was found blacklisted in the DND (Do Not Disturb) blacklist provided by the
operator, or the same error code was reverted by the operator.

2051 false EC_INVALIDMSCADDRESS
Text blacklisted
4097 false EC_NOTSUBMITTEDTOGMSC
Not Submitted To GMSC
4102 true EC_NOTSUBMITTEDTOSMPPCHANNEL
Not Submitted To Smpp Channel

 

Mobile Identity Error Codes

Id   Value   Description
100   EC_NO_COVERAGE   No coverage for requested phone number
101   EC_GATEWAY_OPERATION_FAILED   Operation on gateway failed
200   EC_INVALID_REQUEST   Validation failed for requested arguments
201   EC_INVALID_TOKEN   The token is invalid or does not exist
202   EC_CONSENT_NOT_GRANTED   User consent not granted
1000   EC_INTERNAL_ERROR

  Internal error ion the Eggdigital web interface. Contact Support to

resolve the issue.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?